Algemene voorwaarden MEMORIAL VAN DAMME VZW

ARTIKEL 1. Toepassingsgebied

De levering van de diensten van MEMORIAL VAN DAMME VZW, geschiedt op de hiernavolgende voorwaarden, met uitzondering van schriftelijke afwijkingen tussen partijen en zonder afbreuk te doen aan eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst.

Zij hebben voorrang op alle andersluidende en tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld. 

Deze voorwaarden primeren op en worden aangevuld door de voorwaarden zoals vermeld op de factuur van MEMORIAL VAN DAMME VZW.

Zij worden geacht te zijn aanvaard door de klant behoudens diens schriftelijke en gemotiveerd, aangetekend protest binnen de vijf kalenderdagen na ontvangst.  Enige eventuele nietigheid van één der onderhavige bepalingen zal geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen. 

 

ARTIKEL 2. Eenzijdige wijziging

MEMORIAL VAN DAMME VZW houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  Ze zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.  De klant heeft het recht om binnen de 30 dagen na kennisgeving van deze wijziging de overeenkomst kosteloos te beëindigen.  Indien niet, wordt hij geacht in te stemmen met de gewijzigde algemene voorwaarden. 

 

ARTIKEL 3. Bestelling - Aanbod

Enkel een door MEMORIAL VAN DAMME VZW schriftelijk gedaan aanbod is geldig. De geldigheidsduur van het aanbod is beperkt tot 30 dagen. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling van de klant door MEMORIAL VAN DAMME VZW.

 

ARTIKEL 4. Intellectuele eigendom

MEMORIAL VAN DAMME VZW blijft de enige titularis van de intellectuele eigendomsrechten van haar creaties en organisaties.

Om het even welke levering blijft eigendom van MEMORIAL VAN DAMME VZW tot op het ogenblik der integrale betaling van de prijs.

 

ARTIKEL 5. Prijs

De door MEMORIAL VAN DAMME VZW gefactureerde prijzen zijn in euro, taksen niet inbegrepen, weergegeven. De prijzen zijn steeds exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  Het wisselrisico is ten laste van de klant.

Bij een stijging van de prijs van bepaalde producten waarop MEMORIAL VAN DAMME VZW zelf geen invloed heeft, kunnen de prijzen hieraan aangepast worden.

 

ARTIKEL 6. Betaling

De diensten moeten steeds vooraf worden betaald en dit via het online betalingssysteem.  De bestelling is pas geldig na betaling van het volledige bedrag.

MEMORIAL VAN DAMME VZW meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper.  Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen. 

 

ARTIKEL 7. Herroepingsrecht

De diensten vallen onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

 

ARTIKEL 8. Annulering

Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door MEMORIAL VAN DAMME VZW, dewelke hier op geen enkel ogenblik toe verplicht is.  

 

ARTIKEL 9. Afgelasting - Overmacht

Indien MEMORIAL VAN DAMME VZW ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van haar wil of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is een aanvaarde opdracht uit te voeren of dit te doen binnen de gestelde leveringstermijn, kan MEMORIAL VAN DAMME VZW het contract ontbinden zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

Elke gebeurtenis die plaatsvindt buiten de wil en controle van partijen om en aan dewelke partijen zich redelijkerwijze niet konden verwachten ten tijde van de sluiting van de overeenkomst, maakt een situatie van overmacht uit. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat onder meer volgende omstandigheden een situatie van overmacht opleveren (niet limitatief): niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemieën, staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden.

 

ARTIKEL 10. Aansprakelijkheid

MEMORIAL VAN DAMME VZW zal, behoudens opzet, niet aansprakelijk gesteld kunnen worden zo de uitvoering van een aanvaarde dienst niet of niet tijdig kan plaatsvinden in gevolge de fout van haar aangestelden, onderaannemers of ingevolge de fout van de klant.  De aansprakelijkheid van MEMORIAL VAN DAMME VZW voor eender welke directe of indirecte schade bij de uitvoering van een door haar aanvaarde opdracht is, behoudens opzet, steeds uitgesloten.  Indien MEMORIAL VAN DAMME VZW per impossible gehouden zou zijn enige schadevergoeding te betalen, om welke redenen dan ook, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle andere.  De schadevergoeding zal in geen geval de prijs die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst overschrijden.

 

ARTIKEL 11. Klachten

Geen enkele klacht op de diensten zal aanvaard worden als zij niet per aangetekend schrijven aan MEMORIAL VAN DAMME VZW, Marathonlaan 119A, 1020 Brussel, wordt gericht, binnen een termijn van 8 dagen na de uitvoering van de diensten of ontdekking van enig gebrek.  Bij gebreke hieraan zal de dienstverlening geacht worden aanvaard te zijn. 

 

ARTIKEL 12. Verplichtingen

MEMORIAL VAN DAMME VZW stelt alles in het werk om haar contractuele verplichtingen en de verwachtingen van de klant te voldoen. Zij kan evenwel enkel gehouden zijn tot een middelenverbintenis.

 

ARTIKEL 13. Persoonsgegevens

De klant verleent MEMORIAL VAN DAMME VZW hierbij de toestemming om alle in het kader van de relatie tussen partijen uitgewisselde persoonsgegeven te verzamelen en op te nemen in een bestand voor commercieel – administratieve doeleinden en met het oog op directe mailing.  De MEMORIAL VAN DAMME VZW zal zorgen dat alle wettelijke formaliteiten zijn vervuld en dat de klant overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, recht heeft op toegang tot de gegevens en het verbeteren ervan, waartoe te allen tijde verzocht kan worden via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. Solidariteit

In geval van meerdere cliënten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor hun diverse verplichtingen en worden zij verondersteld afstand te hebben gedaan van de voordelen van verdeling en betwisting.

 

ARTIKEL 15. Uitvoeringsmodaliteiten

Het transportrisico en de port- en leveringskosten zijn exclusief ten laste van de cliënt.

 

ARTIKEL 16. Uitvoeringstermijn

Enkel de termijnen schriftelijk aangegeven door MEMORIAL VAN DAMME VZW zijn bindend. Deze termijnen zullen in ieder geval verlengd worden in geval van overmacht, wijziging van de bestelling door de cliënt, vertraging in het overmaken van informatie en/of documenten door de cliënt of vertraging door betaling.

 

ARTIKEL 17. Toepasselijk recht - bevoegdheid

De overeenkomsten tussen MEMORIAL VAN DAMME VZW en de klant zijn onderworpen aan het Belgisch recht.  Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van MEMORIAL VAN DAMME VZW. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant.

 


 

 

MEMORIAL VAN DAMME VZW
Marathonlaan 119A
1020 Brussel

BTW BE 416.372.302

Tel. 02/474.72.30

info@memorialvandamme.be