Wedstrijdreglement Toeschouwersenquête” – AG Insurance Memorial Van Damme 2018

Artikel 1 Memorial Van Damme vzw, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Marathonlaan 119A, BTW BE 416.372.302, (hierna ‘de Organisator van de Wedstrijd’) organiseert een wedstrijd (hierna de ‘Wedstrijd’ genoemd), waarvan de algemene deelnamevoorwaarden hieronder volgen. Deelnemen aan de Wedstrijd kan alleen via de mail die de deelnemers zullen ontvangen.

Artikel 2 De Wedstrijd speelt zich af op het Belgische grondgebied en loopt van 10 september 2018 tot en met 30 september 2018.

Artikel 3 Deelname aan de Wedstrijd staat open voor eenieder die woonachtig is in België met uitzondering van het personeel van de organisator van deze Wedstrijd en iedere andere persoon die heeft meegewerkt aan het organiseren van deze Wedstrijd.

Artikel 4 De Organisator van de Wedstrijd behoudt zich het recht voor de juistheid van de door de Deelnemers verstrekte inlichtingen te controleren. Hij kan op ieder willekeurig moment een Deelnemer definitief uitsluiten in geval van overtreding van één van de deelnamevoorwaarden, in geval van opgave van onjuiste informatie zoals beschreven in artikel 9 of in geval van misbruik, misleiding of deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

Artikel 5 De houders van een toegangsticket voor de AG Insurance Memorial Van Damme 2018 ontvangen een mail met een wedstrijdvraag en een schiftingsvraag. Zij hebben de tijd om te antwoorden tot en met 30 september 2018 om deel te nemen aan de Wedstrijd. De personen die tijdig hun antwoord hebben ingestuurd zijn de “Deelnemers” van de Wedstrijd. Na afloop van de Wedstrijd zal de Organisator de winnaar persoonlijk op de hoogte brengen.

Artikel 6 De Organisator van de Wedstrijd vormt of levert geen enkele garantie over de Prijzen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of ongevallen welke direct of indirect verband houden met een gewonnen Prijs. Een Prijs is ondeelbaar, niet overdraagbaar en moet worden aanvaard zoals hij wordt toegekend.

Artikel 7

7.1. Procedures voor aanwijzing van de Winnaar en toekenning van de Prijs: De winnaar is hij die de wedstrijdvraag waarvan sprake in artikel 5 juist beantwoordt en die daarnaast ook de schiftingsvraag juist beantwoordt, of bij gebrek aan een juist antwoord, degene die er het dichtst bij zit. Er kan slechts 1 maal deelgenomen worden aan de Wedstrijd.

  7.2. De Prijs De Deelnemer die de wedstrijdvraag juist beantwoordt en die daarnaast ook de schiftingsvraag correct heeft, of bij gebrek aan een juist antwoord, degene die er het dichtst bij zit, wint een duo-ticket voor de AG Memorial Van Damme op 6 september 2019.

  7.3. Uitreiking van de Prijs aan de Winnaars: De Organisator van de Wedstrijd brengt na afloop van de Wedstrijd de Winnaars per e-mail op de hoogte op het adres dat tijdens de inschrijving voor de Wedstrijd op de website www.agmemorialvandamme.be ingevoerd is. De Prijs wordt per e-mail aan de winnaar bezorgd. De Prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden geruild of uitgekeerd in contant geld. In geen geval mag er een financiële tegenprestatie worden geëist ter vervanging van de aangeboden Prijs. De Organisator van de Wedstrijd mag de aangekondigde prijs door (een) andere prijs/prijzen van dezelfde waarde vervangen indien externe omstandigheden dat vereisen.

Artikel 8 Deelname aan deze Wedstrijd houdt onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Geen enkele betwisting ten aanzien hiervan wordt in aanmerking genomen. Klachten met betrekking tot deze Wedstrijd dienen per aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na afloop van de Wedstrijd respectievelijk te worden toegezonden aan de maatschappelijke zetel van de Organisator van de Wedstrijd, op het hierboven vermelde adres. Klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch behandeld. Niet-conforme klachten worden niet behandeld.

Artikel 9 De Organisator van deze Wedstrijd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor opschorting, uitstel, wijziging (met inbegrip van hetgeen de toegekende Prijzen betreft) of annulering van deze Wedstrijd in geval van overmacht, of meer algemeen, in geval van onverwachte omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil, en geen enkele vergoeding kan op grond hiervan verschuldigd zijn aan de Deelnemers. De beslissing van de Organisator ter zake is soeverein en onherroepelijk.

Artikel 10 Dit reglement wordt volledig en gratis ter beschikking gesteld van de Deelnemers op de website www.agmemorialvandamme.be. Het wordt ook gratis verzonden aan alle personen die daar schriftelijk om verzoeken, op het maatschappelijk adres van de Organisator.

Artikel 11 De gegevens die elke Deelnemer bij de inschrijving voor de Wedstrijd verstrekt, zullen gebruikt worden voor de eventuele uitreiking van de prijs aan de Winnaars. In het kader van deze Wedstrijd worden persoonsgegevens van de Deelnemers verwerkt door de Organisator, en desgevallend ook door haar partners (met name AG Insurance) conform het privacy beleid van de Organisator.

Artikel 12 Indien een van de bepalingen in dit reglement ongeldig of niet van toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Deze voorwaarde is van toepassing voor zover deze door de wet is toegestaan. Elke overtreding van dit reglement, alsmede elke poging tot fraude en/of bedrog wordt gestraft met onmiddellijke uitsluiting van de Deelnemer. De Organisator van de Wedstrijd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen in verband met de website www.agmemorialvandamme.be en/of het e-mailsysteem of internetproblemen. De Organisator van de Wedstrijd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen in verband met de hardware- en/of softwareconfiguratie en/of de communicatie van de computers.

Artikel 13 Dit Wedstrijdreglement valt onder het Belgische recht, ongeacht de regels voor wetsconflicten. De Deelnemer aanvaardt dat elke gerechtelijke actie voortvloeiend uit zijn deelname aan de Wedstrijd of betreffende dit Wedstrijdreglement onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België) valt, en hij aanvaardt om zich te onderwerpen aan de rechtspraak van een dergelijke rechtbank voor een dergelijke actie.